Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Bij tegenstrijdigheden tussen onze verkoopsvoorwaarden en de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever primeren onze voorwaarden. De opdrachtgever ontvangt deze voorwaarden bij de offerte en als bijlage bij de overeenkomst en de factuur. Door aanvaarding van de offerte erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben en in te stemmen met deze voorwaarden.

1/ Offerte – Onze offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van aanvaarding door de opdrachtgever. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 2 maanden vanaf datum van de offerte, behoudens andersluidende bepaling. Alle vermelde bedragen zijn nettoprijzen exclusief BTW.

2/ Bestelling – De bestelling door de opdrachtgever moet schriftelijk gebeuren. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ondertekend voor akkoord aan ons terugzendt. Indien de bestelling mondeling gebeurt, bevestigt de leveringsnota of de factuur de geplaatste bestelling.

3/ Annulering van de bestelling – Elke annulering van een bestelling moet bij aangetekend schrijven gebeuren. Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert of deze door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is hij een vergoeding verschuldigd voor de reeds geleverde diensten en gemaakte kosten die zullen gefactureerd worden, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs van de bestelling, met een minimum van 350 €.

4/ Aansprakelijkheid – Onze verantwoordelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

5/ Intellectuele eigendomsrechten – De opdrachtgever verbindt er zich toe ons te vrijwaren voor elke schade die wij zouden lijden ten gevolge van inbreuken op het recht van de intellectuele eigendom. Wij beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten op de door ons afgeleverde goederen, in welk stadium ze zich ook mogen bevinden. Alle gegevens en informatie die door ons aan de opdrachtgever worden meegedeeld (bv. offertes, technische beschrijvingen, ontwerpen, studies en tekeningen) zijn confidentieel. Het concept van de website (opbouw van de schermen, hoofdnavigatie) wordt niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door ons gecreëerde website en aan de CMS behoren exclusief aan ons toe.

6/ Levering – De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en niet bindend. Het niet nakomen van de termijn geeft geen aanleiding tot een prijsvermindering, annulering van de bestelling of schadevergoeding. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij de volledige betaling van de gefactureerde bedragen, desgevallend vermeerderd met intresten en kosten. Alle risico’s zijn ten laste van de opdrachtgever. De prijs weergegeven in de offerte omvat de twee sets van wijzigingen in de doorloopcyclus alvorens oplevering van de website. Elke extra set van wijzigingen heeft een prijsverhoging tot gevolg, met een afzonderlijke overeenkomst en betaling.

7/ Facturen – Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum. Facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest op van 10% te rekenen vanaf de vervaldatum, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 €. Bij niet-tijdige betaling van de factuur behouden wij ons het recht voor de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding.

8/ Klachten – Klachten moeten binnen de 8 dagen per aangetekende brief aan ons ter kennis gebracht worden.

9/ Geschillen – Alle geschillen worden gebracht voor de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement van onze zetel. Het Belgisch recht is steeds van toepassing op onze overeenkomsten.

10/ Nietigheid – De nietigheid van één van onze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden met zich mee.

11/ Overmacht – In geval van overmacht hebben wij de keuze om ofwel de overeenkomst te ontbinden, ofwel in een alternatief te voorzien, zonder dat wij gehouden zijn tot schadevergoeding. Wij verbinden er ons toe een oplossing te vinden die zo min mogelijk hinder meebrengt voor de opdrachtgever.

12/ Websites – Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor (tekortkomingen in de) gegevens zoals die vermeld staan op de door ons ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door ons werd geplaatst als voor de informatie die door de opdrachtgever werd geplaatst. Wanneer de opdrachtgever zelf materiaal plaatst of aanlevert om op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten te beschikken (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.). Voor de technische realisatie van websites wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Laatst gewijzigd op: 18/08/2020

Search